POLÍTICA DE PRIVACITAT I AVÍS LEGAL

A través del present avís, ALR ASSESSORIA CASTELLDEFELS, SL, CIF/NIF, B64447089, i amb domicili en carrer Major, 32, baixos de 08860 Castelldefels (d’ara endavant, el Prestador del Servei) informa els usuaris en compliment de l’article 13 de Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, el Reglament), amb la finalitat que aquests decideixin de manera expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar-li les dades personals que li són sol·licitats en el lloc web per a la prestació dels seus serveis.

També s’informa que la finalitat del tractament a què es destinen les dades que ens facilitin els usuaris és exclusivament la de cursar la seva petició o consulta que realitzin a través del present lloc web i, en el seu cas, si els usuaris expressament el consenten mitjançant la marcació de la casella corresponent a peu del formulari de recollida de dades, remetre’ls informació sobre les activitats del Prestador del Servei que puguin resultar del seu interès, entenent-se que amb l’enviament de les seves dades autoritza expressament el Prestador del Servei per al tractament de les seves dades amb les anteriors finalitats. El consentiment prestat, que constitueix la base jurídica que legitima el tractament de les dades, és revocable en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Tret que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en el formulari de dades. En el cas de no subministrar totes les dades estimades com a necessaris, el Prestador del Servei podrà, depenent del cas, no cursar la concreta sol·licitud que s’efectuï. Les dades facilitades es conservaran fins que el moment en què els usuaris decideixin revocar el seu consentiment al tractament.

Els usuaris hauran d’emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, complets i actualitzats, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l’emplenament defectuós dels formularis amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats.

El Prestador del Servei ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides en la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles.

Igualment, el Prestador del Servei es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-los i adoptarà totes les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia.

En cas que el Prestador del Servei prestés algun tipus de servei especial en el qual determini unes previsions específiques diferents a aquestes, quant a la protecció de dades, tindrà primacia l’aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per sobre de les presents, en cas d’incongruència.

El Prestador del Servei es reserva el dret a modificar la present política, informant prèviament els usuaris dels canvis que en ella s’introdueixin.

Delegat de Protecció de Dades

ALR ASSESSORIA CASTELLDEFELS, SL, ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades (DPD), encarregat de vetllar pel compliment de la normativa vigent en relació als tractaments efectuats per l’organització. Pot posar-se en contacte amb el DPD per a consultar dubtes o transmetre els seus suggeriments o queixes, a través dels següents mitjans:

Correu electrònic: jayuste@alrasesoría.com

Telèfon. 93 636.57.62.

NOTA LEGAL WEB ALR ASESORIA CASTELLDEFELS, SL
Aquest lloc web pertany a ALR ASSESSORIA CASTELLDEFELS, SL, amb CIF B64447089, despatx dedicat a l’assessorament legal, amb domicili en carrer Major, 32, baixos, de Castelldefels (08860) Barcelona.

En el cas que vulgui formular alguna consulta o petició, pot posar-se en contacte següent formulari.