A través del present avís, ALR ASSESSORIA CASTELLDEFELS, SL, CIF/NIF, B64447089, i amb domicili al carrer Major, 32, baixos de 08860 Castelldefels (d’ara endavant, el Prestador del Servei) informa els usuaris en compliment de l’article 13 de Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, el Reglament), i la Llei Orgànica 3/2018 (LOPD), de 5 de desembre, amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si volen facilitar-li les dades personals que li són sol·licitades al lloc web per a la prestació dels seus serveis.

També s’informa que la finalitat del tractament a què es destinen les dades que ens facilitin els usuaris és exclusivament la de cursar la seva petició o consulta que facin a través del present lloc web i, si escau, si els usuaris expressament ho consenten mitjançant la marcatge de la casella corresponent a peu del formulari de recollida de dades, trametre’ls informació sobre les activitats del Prestador del Servei que puguin resultar del vostre interès, entenent-se que amb l’enviament de les vostres dades autoritza expressament al Prestador del Servei per al tractament de les vostres dades amb les finalitats anteriors. El consentiment prestat, que constitueix la base jurídica que legitima el tractament de les dades, és revocable en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Tret que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides al formulari de dades. En cas de no subministrar totes les dades estimades com a necessàries, el Prestador del Servei podrà, depenent del cas, no cursar la concreta sol·licitud que s’efectuï. Les dades facilitades es conservaran fins que el moment en què els usuaris decideixin revocar el consentiment al tractament.

Els usuaris hauran d’emplenar els formularis amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l’emplenament defectuós dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

El Prestador del Servei ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles .

Igualment, el Prestador del Servei es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment del estat de la tecnologia.

En cas que el prestador del servei prestés algun tipus de servei especial en què determini unes previsions específiques diferents a aquestes, quant a la protecció de dades, tindrà primacia l’aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per sobre de les presents, en cas d’incongruència.

El Prestador del Servei es reserva el dret a modificar aquesta política, informant prèviament els usuaris dels canvis que s’hi introdueixin.

Delegat de Protecció de Dades

ALR ASSESSORIA CASTELLDEFELS, SL, ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades (DPD), encarregat de vetllar pel compliment de la normativa vigent en relació amb els tractaments efectuats per l’organització. Podeu posar-vos en contacte amb el DPD per consultar dubtes o transmetre els vostres suggeriments o queixes, a través dels següents mitjans:

Correu electrònic: jayuste@alrasesoría.com

Telèfon. 93 636.57.62.